Podnikatel: Vašnostovo pivo s.r.o.

Typ podnikatele: Obchodní firma

IČO: 09866329

Adresa sídla: náměstí 28. října 1906/26, 602 00 Brno

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky podnikatele Vašnostovo pivo s.r.o. se sídlem náměstí 28. října 1906/26, 602 00 Brno, IČ: 09866329 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, jež vzniknou na základě smlouvy o poskytnutí kurzu a v souvislosti s ní uzavřené mezi Poskytovatelem a zájemcem (dále jen „Zájemce“), kterým je nepodnikající fyzická osoba – spotřebitel, a to uzavřené dálkovým nebo jiným způsobem. Tyto všeobecné podmínky se přiměřeně vztahují také na práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce při poskytování jiných kurzů.

Zájemci, který není spotřebitelem, nenáležejí spotřebitelská práva stanovená obecně závaznými právními předpisy a těmito podmínkami.  

Poskytovatel poskytuje Zájemcům absolvování různých kurzů dostupných na webové stránce: www.vasnostovypivnikurzy.cz.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Zájemce provedené na webové stránce může Zájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zájemce provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zájemce provádět objednávání kurzů, či zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zájemcem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zájemce svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zájemce poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ KURZU (DÁLE „SMLOUVA“)

K uzavření Smlouvy je nezbytné:

1. Učinit elektronickou objednávku kurzu na webové adrese
https://vasnostovypivnikurzy.cz/prehled-aktualnich-kurzu/ či https://vasnostovypivnikurzy.cz/poukazy/, případně učinit objednávku jiného kurzu na jeho definované dané webové adrese, emailem či písemně.

2. Potvrzení objednávky Poskytovatelem.

3. Uhrazení ceny za kurz (dále jen „Kurzovné“) v plné výši na účet Poskytovatele, případně uhrazením první splátky kurzovného, bylo-li zaplacení sjednáno ve splátkách.

Objednávka musí obsahovat všechny požadované údaje Zájemce, zejména celé jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonický a emailový kontakt a volbu místa, kde chce zájemce kurz přednostně absolvovat. Potvrzení objednávky učiní Poskytovatel elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Součástí potvrzení je daňový doklad s uvedeným variabilním symbolem pro platbu Kurzovného.

Smlouva mezi Poskytovatelem a Zájemcem vzniká v okamžiku, kdy je Zájemcem uhrazeno Kurzovné v plné výši připsáno na účet Poskytovatele, případně je uhrazena první splátka Kurzovného, byla-li tato možnost sjednána při uzavření smlouvy. Tento okamžik je také okamžikem účinnosti smlouvy. Kurzovné se hradí bezhotovostně na č. ú. 2101934389/2010 vedený u Fio Bank, a. s. pod VS, který je Poskytovatelem vygenerován pro Zájemce při potvrzení objednávky. O úhradě Kurzovného informuje Poskytovatel Zájemce prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu Zájemce uvedenou v objednávce.

Stejné podmínky platí i v případě koupě Poukazu pro jinou osobu. Poukaz je kupujícímu doručen vždy elektronickou formou na email uvedený v objednávce. Poukaz lze vždy uplatnit až do konce stejného měsíce dalšího roku, tj. necelých 365 dní.

O přijetí do kurzu rozhoduje Poskytovatel, a to potvrzením objednávky. Zájemce nemá nárok na uzavření smlouvy a přijetí do kurzu.

Poskytovatel je oprávněn zrušit jednotlivý kurz bez časového omezení v případě, že se na daný kurz nepřihlásí dost zájemců. V takovém případě bude Zájemcům nabídnuto místo v jiných aktuálně vypsaných kurzech.

4. PRÁVA SPOTŘEBITELE

Níže uvedená práva Zájemce se vztahují pouze na spotřebitele, který uzavřel Smlouvu distančním způsobem.  Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od běžné sazby.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od účinnosti smlouvy. Pro odstoupení je možné využít formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které najdete níže na této stránce.

Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy před zahájením kurzu, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky na účet, ze kterého byly odeslány, případně dle písemné (emailové) domluvy na jiný bankovní účet.

Spotřebitel výslovně prohlašuje, že žádá Poskytovatele, aby začal plnit Smlouvu před uplynutím lhůty pro odstoupení, v případě, že k uzavření smlouvy dojde později než 14 dní před zahájením kurzu. 

Po zahájení kurzu může spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, od Smlouvy odstoupit pouze do uplynutí lhůty 14 dnů od účinnosti smlouvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁJEMCE A POSKYTOVATELE

Zájemce se zavazuje:

  • dodržovat právní předpisy;
  • dbát pokynů vedoucího kurzu a dodržovat stanovený program kurzu;
  • zájemce, resp. každý účastník akce, plně odpovídá za následky a škody vzniklé nedodržením zejména právních předpisů a pokynů poskytovatele.

Zájemce absolvuje kurz osobně v předepsaných hodinách a na předepsaných místech, jak budou stanoveny Zájemci Poskytovatelem. Změny místa pořádání kurzu nebo termínu jsou Poskytovatelem vyhrazeny. Zájemce nemá při své absenci na kurzu, ať vznikla z jakéhokoliv důvodu, právo na vrácení peněz za neabsolvovanou část kurzu ani nárok na absolvování dané části kurzu v jiném termínu či jiném kurzu.

Zájemce je povinen mít u sebe platný doklad totožnosti, aby mohl Poskytovatel před koštem alkoholických nápojů zkontrolovat, zda jsou všichni Zájemci plnoletí. Zájemcům, kteří nemohou svůj věk prokázat platným oficiálním dokumentem, může Poskytovatel košt bez nároku na jakoukoliv náhradu odepřít. Neplnoletým Zájemcům je koštovací část kurzu zakázána, taktéž bez jakékoliv finanční či jiné náhrady.

V případě, že Zájemce neabsolvuje celý kurz z důvodů, které leží na jeho straně, Poskytovatel nevrací Zájemci žádnou část ceny kurzu.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit (vyloučit Zájemce z kurzu) v případě vážných prohřešků proti organizačným pravidlům a při opakovaném nebo vážném porušení zásad a podmínek BOZP nebo při neuhrazení sjednaných splátek Kurzovného, byly-li sjednány. V případě odstoupení Poskytovatele od smlouvy z důvodu neuhrazení splátek Kurzovného ze strany Zájemce, je Zájemce povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 % z dlužného Kurzovného. Poskytovatel má také právo na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.   

Za práce konané při kurzu nemá Zájemce nárok na odměnu.

Zájemce je povinen opatřit si a využívat ochranné pomůcky, pokud k tomu bude předem vyzván v komunikaci zaslané před začátkem kurzu.  

Vyřizování veškerých stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy zdarec@vasnostovypivnikurzy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zájemce zašle prodávající na elektronickou adresu Zájemce.

6. VADY KURZŮ

Vady kurzu/akce zjištěné v průběhu akce musí Zájemce neprodleně oznámit vedoucímu kurzu/akce tak, aby mohla být sjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce poskytovatele odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s provozovatelem kurzu/akce s jeho zástupcem záznam o zjištěné vadě kurzu/akce obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady kurzu/akce a případný požadavek na její vyřízení.

Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení kurzu/akce v případě, že reklamace byla uplatněna přímo na kurzu/akci a nebyla vyřešena na místě.

Pro vyloučení pochybností, poskytovatel neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze smlouvy přímo angažoval), ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění dopravy.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zájemce odpovídá za škodu, kterou způsobí v průběhu kurzu Poskytovateli nebo třetím osobám.

Poskytovatel odpovídá za škodu, kterou způsobí Zájemci v průběhu kurzu.  

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy. Nezvolí-li Zájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Zájemce může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Zájemce domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Zájemce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo zájemce.

Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zájemce, může Zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.  INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

Podnikatel Vašnostovo pivo s.r.o. se sídlem náměstí 28. října 1906/26, 602 00 Brno, IČ: 09866329 informuje spotřebitele, že je možné vzniklé spory z uzavřených smluv řešit s jeho osobou (výše zmíněnou firmou) prostřednictvím mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete https://adr.coi.cz/cs.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zájemcem z kupní smlouvy.

11. DORUČOVÁNÍ

Zájemci může být doručováno na elektronickou adresu zájemce.

Ke komunikaci se zájemcem a k doručování využívá poskytovatel elektronickou adresu zdarec@vasnostovypivnikurzy.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří obsah Smlouvy o poskytnutí kurzu mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné písemně smlouvě. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zájemce, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Naleznete ho níže.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování podnikatele Vašnostovo pivo s.r.o.: 28. října 1906/26, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty: zdarec@vasnostovypivnikurzy.cz, telefon: +420 703 646 991.

V Brně dne 1. 6. 2020

Vašnostovo pivo s.r.o.

Příloha č. 1, Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy můžete využít následujícího formuláře. Musíte si ho však upravit, aby odpovídal vašim údajům (přepsat si je, uvést své detaily místo teček). Poté stačí formulář jen vytisknout, podepsat a poslat.

Zkopírujte a upravte si tedy prosím následující text formuláře. Vejde se vám bez problémů na A4:

Vaše jméno a příjmení
Vaše adresa
Váš telefon a e-mail

Vašnostovo pivo s.r.o.
IČO: 09866329
28. října 1906/26
602 00 Brno

Brno, 1. června 2020 (datum si upravte)

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážený velevážený Vašnosto,

dne …… jsem prostřednictvím tvého e-shopu www.vasnostovypivnikurzy.cz s tebou uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl nákup ………………………………… (uveďte přesný datum konání a název pivního kurzu či jinou specifikaci zakoupené služby/výrobku). Potvrzení o zaplacení jsem převzal/a dne ……

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto psaním oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Proto tě žádám o poukázání kupní ceny ve výši …. Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

……………………………………….

(váš ctěný podpis)
Příloha:
Kopie faktury / kupního dokladu